Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

מדרשת רוח רגבים

מדרשת רוח רגבים קמה בשנת הלימודים תשפ"ג, ביישוב חיספין, המדרשה הינה מדרשה ייחודית המשלבת בנות שירות לאומי בהתנדבות בעבודה חקלאית בשעות הבוקר אצל חקלאי הגולן, ובשעות הערב לימודי קודש עשירים. הלומדות במדרשה משלמות את הערך של עבודת האדמה עם לימוד תורה לשמה

accessibility